top of page

Smerteviten sin behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes direkte til deg som person, for eksempel navn, e-postadresse og selskapsnavn. Slike opplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene deg som kunde.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet som behandlingstjeneste for langvarige smertepasienter. Dette gjøres for eksempel i arbeidet med å sende deg relevant informasjon du har etterspurt.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å sende sensitive personopplysninger eller fødselsnummer ved bruk av e-post, uten at innholdet er kryptert.

Formålet med behandlingen

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å identifisere deg som kunde, og å opplyse om relevant informasjon. 

Hvilke personopplysninger behandles

Opplysninger som behandles hos Smerteviten kan kategoriseres slik:

  • Administrative opplysninger som f.eks. navn, telefonnummer og e-postadresse

  • Opplysninger om atferd på vår nettside, som f.eks. hvilke artikler man leser og hva man viser interesse for.

 

Behandlingsgrunnlag

Vi innhenter kun informasjon om deg for å sende deg relevant informasjon du selv ber om. Vi innhenter og lagrer aldri din informasjon uten ditt samtykke, og bruker aldri informasjonen til noe annet enn hva vi har oppgitt.

Dersom vi er nødt til å behandle sensitive personopplysninger for å oppfylle en avtale med deg, vil vi innhente ditt samtykke til dette i forkant av behandlingen. Samtykket begrenser behandlingen til kun å omfatte de opplysningene som er nødvendige for at Smerteviten skal kunne oppfylle den spesifikke avtalen.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Behandlingen av de aktuelle personopplysningene vil da opphøre. 

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter, dersom dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller utleveringsplikt. 

Oppbevaring

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dersom du har et kundeforhold hos oss vil personopplysninger være lagret om deg. All informasjon om deg lagres på sikre servere, i tråd med Wixs datalagringsrutiner.

Rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet

Du har krav på å kreve innsyn i de opplysningene vi behandler om deg. Du har rett til å få vite hvilket formål og behandlingsgrunnlag vi benytter oss av, hvilke opplysninger om deg vi behandler, mottakere eller kategorier av mottakere som personopplysningene videreformidles til, lagringslengden på personopplysningene, samt hvor opplysningene er innhentet fra.

Rett til å kreve retting og sletting

Dersom du mener at Smerteviten har registrert opplysninger om deg som er unøyaktig eller ufullstendig, har du rett til å kreve retting av de aktuelle personopplysningene.  Du kan kreve at vi sletter personopplysninger om deg dersom opplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, du trekker tilbake ditt samtykke dersom det er samtykke som har blitt brukt som behandlingsgrunnlag, du motsetter deg behandlingen og at det ikke foreligger andre overordnede legitime grunner til å fortsette behandlingen eller at opplysningene er behandlet ulovlig.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysninger vi har lagret om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at vi overfører opplysninger vi har mottatt fra deg til en annen behandlingsansvarlig dersom det er teknisk mulig og behandlingen er basert på samtykke eller kontrakt.

Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke hjelpemidler som brukes. Eier og daglig leder av Smerteviten, Håkon Fotland, er behandlingsansvarlig og har oversikt over de prosesser, forretningsområder og systemer som behandler personopplysninger, og fortløpende følger opp internkontrollen og risikosituasjonen. Håkon Fotland kan kontaktes på følgende måter:

Telefon: + 47 909 98 025‬
E-postadresse: post@smerteviten.no

Klage på behandlingen

Datatilsynets jobb er å kontrollere at personvernregelverket blir fulgt. Dersom du opplever noe du mener er et brudd på regelverket, kan du sende inn en skriftlig henvendelse til Datatilsynets postadresse:
Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 OSLO.

bottom of page